Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Dojazdowa 4
30-105 Kraków
tel./fax. (012) 421 24 64

Kursy i szkolenia

Krakowskie WOPR

organizuje kursy ratownika wodnego 

 

 

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym ( Dz. U. z  2012, poz. 747 )


Terminy kursów ustalane są po zebraniu się 10-osobowej grupy.

 

Koszt kursu dla osób wstępujących do Kr WOPR wynosi 990 zł + 50 zł składka  członkowska.

Osoby zapisujące się na kurs i wstępujące do Kr WOPR muszą wcześniej załatwić sprawy związane z członkostwem. W tym celu należy zgłosić się do biura Kr WOPR z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi. Na miejscu wpłaca się składkę członkowską oraz wypełnia druki związane z członkostwem oraz uczestnictwem w szkoleniu. Osoby nieletnie muszą zgłosić się do biura z rodzicem lub prawnym opiekunem.

 

Członkowie Kr. WOPR bez uprawnień przystępujący do kursu muszą mieć uregulowaną  na bieżąco składkę członkowską. Koszt kursu dla tych osób wynosi 990 zł.

 

Na kurs przyjmujemy również członków WOPR, w stopniach MR WOPR i R WOPR, oraz po kursach prowadzonych przez Kr WOPR po 2012 roku w formie etapowej, którzy opłacili na bieżąco składkę członkowską.

Zgodnie z decyzją Zarządu Kr WOPR opłata za szkolenie dla tych osób - wynosi 510 zł.   

   

Kurs obejmuje w sumie 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznychi 43 godz. zajęć praktycznych.

 

Do szkolenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 17 rok życia, pod warunkiem, że w momencie ukończenia kursu i przystąpienia do egzaminu końcowego będą mieć ukończone 18 lat.

 

 

Informacji udziela i prowadzi zapisy

 

biuro Kr WOPR w godzinach urzędowania.

 


EGZAMIN

zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku

(Dz. U. z 2012, poz. 747)

w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,

składa się z części teoretycznej, praktycznej i jest przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne.

Każda część egzaminu jest zaliczana oddzielnie.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła w zajęciach teoretycznych

i praktycznych objętych programem szkolenia.

 

Egzamin teoretyczny

1.       Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie tekstu ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową- 0 punktów.

2.       Zadania testowe przygotowuje komisja egzaminacyjna.

3.       Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści testowych następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego.

4.       W trakcie egzaminu teoretycznego jest zabronione wynoszenie lub usuwanie w inny sposób karty testowej z sali egzaminacyjnej.

5.       Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej.

6.       Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej.

7.       Do egzaminu praktycznego przystępuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku

z egzaminu teoretycznego.

Egzamin praktyczny

1.       Egzamin praktyczny kończący szkolenie, obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:

1) przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie

nie dłuższym niż 8 min;

2) przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;

3) przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;

4) przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową

lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy),

na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;

5) przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu

go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;

6) holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m,

z zastosowaniem trzech sposobów holowania- każdy na dystansie 50 m;

7) wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Zadania egzaminu praktycznego:

pkt 1-3 przeprowadza się na pływalni;

pkt 4 przeprowadza się na wodach otwartych;

pkt 5-7 przeprowadza się na wodach otwartych lub na pływalni.