Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Dojazdowa 4
30-105 Kraków
tel./fax. (012) 421 24 64

Aktualności

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

 


WSZYSTKIE OSOBY, zrzeszone w Krakowskim WOPR, które ostatnią składkę członkowską opłaciły w 2014 roku, prosimy o uzupełnienie zaległości do dnia 31.12.2016 r. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z wykreśleniem z listy członków Kr WOPR, a co za tym idzie utratą ważności nadanych uprawnień, zgodnie ze Statutem Kr WOPR § 14, ust 1, pkt.2 oraz ust. 4.

Wysokość składki wynosi 50 zł za rok kalendarzowy. W przypadku zaległości wpłaca się jej wielokrotność, tzn. 50 zł x ilość lat.

 

 

„…§ 14

 

1. Członkostwo w Krakowskim WOPR ustaje na skutek:

 

……2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Krakowskiego WOPR na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub zalegania zadeklarowanych świadczeń przez okres dłuższy niż 24 miesiące - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających Krakowskiego WOPR,

 

 

4.  Utrata członkostwa w Krakowskim WOPR jest równoznaczna z utratą pełnionych funkcji w Krakowskim WOPR oraz posiadanych uprawnień nadanych przez Krakowskie WOPR. …..”

 


 

ogłaszamy nabór na

kurs RATOWNIKa wodnego

      Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie się 10-osobowej grupy.

 

PROPONUJEMY profesjonalne szkolenie wedłuG nowego progrAmu obowiązującego od 2012 roku.( zgodnie z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012)

PROWADZONE PRZEZ NASZYCH INSTRUKTORÓW Z ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI I WIELOLETNIM W TYM ZAKRESIE DOŚWIADCZENIEM.

Szkolenie rozpoczynamy

w dniu 05 listopada 2016 r, w godz. 800 do 930

na pływalni TS Wisła

 

Do szkolenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 17 rok życia, pod warunkiem, że w momencie ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego będą mieć ukończone 18 lat.

 

Osoby zapisujące się na kurs i wstępujące do Kr WOPR muszą wcześniej załatwić sprawy związane z członkostwem. W tym celu należy zgłosić się do biura Kr WOPR z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi. Na miejscu wpłaca się składkę członkowską oraz wypełnia druki związane z członkostwem oraz uczestnictwem w szkoleniu. Osoby nieletnie muszą zgłosić się do biura z rodzicem (prawnym opiekunem), koniecznie muszą mieć ze sobą wypełnione i podpisane przez obojga rodziców(prawnych opiekunów)  oświadczenie uczestnika szkolenia ratownika wodnego”, które dostępne jest na stronie www.wopr.krakow.pl w zakładce kursy i szkolenia.

Koszt kursu dla osób wstępujących do Kr WOPR 990 zł + 50 zł składka  członkowska.

 

Na kurs przyjmujemy również członków WOPR, w stopniach MR WOPR i R WOPR,oraz po kursach prowadzonych przez Kr WOPR po 2012 roku w formie etapowej lub cyklicznej, którzy opłacili składkę członkowską na rok 2016.

Zgodnie z decyzją Zarządu Kr WOPR opłata za szkolenie dla tych osób wynosi  510 zł

Kurs obejmuje w sumie 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznych i 43 godz.zajęć praktycznych.

 

Zgłoszenia i zapisy prowadzi biuro Kr WOPR w godzinach urzędowania

w siedzibie Kr WOPR ul. Dojazdowa 4, tel. 12/421-24-64 

Szkolenie ratowników wodnych wznowimy

 w dniu 05 listopada 2016 r,

w godz. 800 do 930

na pływalni TS Wisła

 Zapisy będą prowadzonew biurze Kr WOPR od dnia 26 września 2016

 


  

Wyjaśnienie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

 Wyjasnienie


Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego.


 zgoda MSW


 

 

 pismo do UW w Krakowie